چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
ترک معادلات تکراری

تمامی موحدین در شناخت خداوند دریچه های خداشناسی را دور از عقلانیت گشودند، تا اکنون توحید در هاله ای از توهمات و الهامات غلط شکل گرفته است

ترک معادلات تکراری شماره 7

ادیان و مذاهب نتوانستند خدا را معرفی کنند، بلکه با مناسکشان، شرایعشان، دروسشان، خدا کوچک شد، از نظر افتاد، بی حرمت شد و استوپی شد که مومنین به دنبال یافتن حقایق الهی نروند. یکی از روایات دینی می گوید، نمی شناسم کسی را، سراغ ندارم، نشنیدم، نخواندم، نیافتم، مگر آن که او در رابطه با خودش و خدایش، نادان باشد. یعنی در معرفت رب تمام این موحدین در هزاران سال، هیچ کدام حقیقت را نفهمیدند! ببینید، این شامل انبیا هم می شود. این عقل همه مردم از گذشتگان و حال خدا را نشناخته، یعنی تغذیه به این عقل نرسیده است. بارها عرض کردم چون عقل مانیتور است و باید به آن برنامه داد. تمام آنهایی که دم از خدا زدند، دچار نارسایی های فکری بودند. اکنون شما بر این اساس چطور می خواهید کتب آسمانی را بپذیرید؟ دارای نقص است، نقص فنی دارد. نقص آن در نادانی و حماقت است. حالا، یک نگاه دیگر هم داریم که اگر بخواهیم انبیا را تطهیر کنیم و پیامبران را در این درس مبرا کنیم. آن دیدگاه دیگر است که آنها با ادیان فیلترینگ شده آمدند، این گفتارشان بود که احمقانه بود، نه خودشان! یعنی وقتی که به دلیل لزوم صحبت با مردم بر اساس ظرفیت آنها، مجبور شدند سر و ته دین را بزنند، آنچه باقی ماند، تنها به درد حمقا می خورد نه عقلا!

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا