چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
ترک معادلات تکراری

بخشی از پیام بروجردی، کاشف توحید بدون مرز، به پارلمان ادیان تورنتو 2019

ترک معادلات تکراری شماره 6

شرایع دینی بجای این که محبت خدا را در دلها بنشاند، باعث شده است که مردم از خدا رویگردان شوند. همه جا فشار، تحت عنوان خدا، این فشارها را بردارید. مردم جهان را آزاد بگذارید. خدا بخشنده است، نباید قوانین دینی قساوت مدار باشد. خشن سالار باشد. یک دین واحد بدون هیچ گونه تحمیل قواعد برمردم عالم. می گویند دین ابراهیم فقط یک کلمه بود و آن فقط “خدای باریتعالی”

. The religious laws, instead of instilling God’s love in the hearts of mankind, have made people turn away from God. There is pressure everywhere in the name of God, so you should work to remove these pressures and let human beings to be free of such restrictions. Since, God is merciful, and religious laws should not be cruel, or oriented towards violence; there should be a single religion which never imposes any rules on human beings. It is said that Ibrahim’s religion was about a single phrase which was: “Almighty God

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا